Marga Kikkert
06-12471209
Logopedist &
Dyslexiespecialist

Suzanne Esser
06-83610683
Logopedist

Dian van der Zee
06-83045056
Logopedist

Daniëla Snippe
06-28291837
Logopedist

Anouk Meppelink
06-18778218                                                        Logopedist

M. Kikkert-Bakker, praktijkeigenaar en kwaliteitsgeregistreerd: m.kikkert@logopediepraktijkkikkert.nl
S. Esser, kwaliteitsgeregistreerd: s.esser@logopediepraktijkkikkert.nl
D. van der Zee, kwaliteitsgeregistreerd: d.vanderzee@logopediepraktijkkikkert.nl
D. Snippe, ingeschreven in het kwaliteitsregister: d.snippe@logopediepraktijkkikkert.nl
N. Hoogsteen, ingeschreven in het kwaliteitsregister: n.hoogsteen@logopediepraktijkkikkert.nl
A. Meppelink, ingeschreven in het kwaliteitsregister: a.meppelink@logopediepraktijkkikkert.nl