Marga Kikkert
06-12471209
Logopedist &
Dyslexiespecialist

Suzanne Esser-Kluft
06-83610683
Logopedist

Dian van der Zee
06-83045056
Logopedist

Daniëla Snippe
06-28291837
Logopedist

Britt Poorte
06-34327432
Logopedist

M.Kikkert-Bakker, praktijkeigenaar en kwaliteitsgeregistreerd: m.kikkert@logopediepraktijkkikkert.nl
S.Esser-Kluft, kwaliteitsgeregistreerd: s.kluft@logopediepraktijkkikkert.nl
D.van der Zee, ingeschreven in het kwaliteitsregister: d.vanderzee@logopediepraktijkkikkert.nl
D.Snippe, ingeschreven in het kwaliteitsregister: d.snippe@logopediepraktijkkikkert.nl
B.Poorte, ingeschreven in het kwaliteitsregister: b.poorte@logopediepraktijkkikkert.nl