M. Kikkert-Bakker, praktijkeigenaar en kwaliteitsgeregistreerd: m.kikkert@logopediepraktijkkikkert.nl
S. Esser, kwaliteitsgeregistreerd: s.esser@logopediepraktijkkikkert.nl
D. Snippe, ingeschreven in het kwaliteitsregister: d.snippe@logopediepraktijkkikkert.nl
E. Schiphorst, ingeschreven in het kwaliteitsregister: e.schiphorst@logopediepraktijkkikkert.nl
A. Wobben, ingeschreven in het kwaliteitsregister: a.wobben@logopediepraktijkkikkert.nl