Passend Onderwijs en Logopedie; Logopedie op school

Wat is Passend Onderwijs

“Passend onderwijs is het stelsel van voorzieningen die het voor elke leerling mogelijk gaat maken optimaal onderwijs te genieten met alle ondersteuning die daarbij geboden kan worden”.

Door de invoering van de Wet op Passend Onderwijs met ingang van augustus 2014 hebben scholen ‘zorgplicht’. Dit betekent dat scholen ondersteuningsplannen hebben, deskundigheid garanderen van docenten en ouders betrekken bij de school. Door de invoering van het passend onderwijs kunnen scholen expertise inhuren voor kinderen die extra zorg nodig hebben. Zo is ook de logopedist partner van de school. Zie het filmpje Passend onderwijs VNG

Wat kan logopedie betekenen

Een nadere uitwerking van de zorgplicht houdt in dat logopedie ingezet kan worden bij:

het signaleren van spraaktaalproblemen;
het opstellen en uitvoeren van beoordelingscriteria voor de taalontwikkeling in verband met doorverwijzing naar het speciaal onderwijs;
het versterken van de onderlinge communicatie tussen leerlingen, leerkrachten en ouders;
het bevorderen van de deskundigheid van leerkrachten op het gebied van de communicatieve interactie.

Logopedisten kunnen binnen het passend onderwijs extra ondersteuning verzorgen op het gebied van spraaktaalontwikkeling. Logopedie is het expertgebied als het gaat om taal en spraak. Denk aan deskundigheidsbevordering van de leerkracht op het gebied van spraak- taalontwikkeling of de ondersteuning van de intern begeleider bij de extra zorg aan kinderen bij wie het leren lezen en spellen niet vlot verloopt

Enkele voordelen van logopedische behandeling in een praktijk op school

Logopedie op school sluit aan bij de vraag van de overheid naar Passend Onderwijs en ook bij het principe van ‘zorg om de hoek’.
Vroege signalering van logopedische problemen heeft een preventieve werking, waardoor problemen op latere leeftijd kunnen worden voorkomen.
De logopedist heeft direct contact met de ouders, de leerkracht en de intern begeleider (korte lijntjes).
Door behandeling op school is de continuïteit en het resultaat van de behandeling relatief hoog (minder uitval).
Kinderen kunnen bij twijvel gemakkelijk gescreend worden. Zo kan de spraak-taalontwikkeling goed gevolgd worden.
De logopedist is wekelijks op school. Ouders en leerkrachten kunnen zo makkelijk even ‘binnen lopen’ (laagdrempelig).