Orthopedagogisch bureau Fievelekwint Floreren : De praktijk werkt samen met Orthopedagogisch bureau Fievelekwint Floreren. Door samen te werken en van elkaars expertise gebruik te maken kan de cliënt zo optimaal mogelijk begeleid worden en de juiste zorg krijgen.

Fievelekwint Floreren: Zowel kinderen, pubers, ouders/verzorgers, scholen en zorginstellingen kunnen bij Fievelekwint Floreren terecht voor onderzoek, begeleiding en advies bij problemen rondom leren, gedrag, ontwikkeling en de zoektocht naar passende hulp op gebied van leren en zorginstellingen. Fievelekwint Floreren werkt vanuit de kernwoorden: kind centraal, laagdrempeligheid, handeling- en oplossingsgericht werken en positiviteit. Gekeken wordt naar wat iemand nodig heeft om zich optimaal verder te ontwikkelen.

RENN4 Hoogeveen : Binnen de stichting participeren verschillende volwaardige partners waaronder orthopedagoog, psychologisch assistent, motorisch en remedial teacher, maatschappelijk werker, jeugdarts, kinderfysiotherapeut, ergotherapeut en logopedist. Door de onderlinge samenwerking kan zorg en onderwijs gecombineerd worden, zodat er een optimale ontwikkeling plaats kan vinden. Onder de stichting vallen SBO de Carrousel, SO G.J. van der Ploegschool en De Windroos.

 

Eduwiek : De praktijk participeert binnen Eduwiek; een school waar speciaal en regulier onderwijs bij elkaar komen. Eduwiek is een samenwerking van het Roelof van Echten college, RENN4 en Ambiq.

Gezondheidscentrum Ettenheim :
De praktijk participeert binnen het gezondheidscentrum Ettenheim. In het pand Ettenheim zijn meerdere zorgverleners gevestigd zoals: huisartsenpraktijk, fysiotherapie, thuiszorg, diëtist, podoloog, arbeids-medisch adviescentrum, psychologenpraktijk, trombosedienst en apotheek.

Indigo beweeg je leven :
De praktijk participeert binnen Indigo. Dit is een preventieve ketenaanpak in de eerstelijnsgezondheidszorg gericht op volwassenen met milde depressieve klachten. Project wordt uitgevoerd in samenwerking met ketenpartners. Na signalering van depressieve klachten en diagnosestelling door de huisarts kan door POH-GGZ, maatschappelijk werker of eerstelijnspsycholoog een Persoonlijk Voorlichtingsplan gemaakt worden samen met de cliënt. Doel van ‘Beweeg je leven!’ is tijdige signalering van depressieve klachten en het bieden van adequate (stepped care) begeleiding in de eerstelijnsgezondheidszorg.

Kindercoaching Samen op Groeien : Voor alle grote en kleine vragen die ouders en kinderen hebben tijdens het proces van opgroeien, kunnen zij een beroep doen op de kindercoach. U kunt de hulp van de kindercoach inschakelen als het kind last heeft van bv. Angsten, Boosheid of agressie, Concentratieproblemen, Verwerking van ziekte of scheiding etc. De praktijk werkt samen met de kindercoach Madelon Dikkens

Brede scholen / MFC’s : Op diverse locaties in Hoogeveen en in Nieuwlande participeert Logopedie Praktijk Kikkert binnen Multi Functionele Centra / Brede School. Door een interdisciplinaire samenwerking met o.a. basisscholen, de orthopedagoog, Icare/het consultatiebureau, de kinderopvang, de peuterspeelzaal en fysiotherapie kan het ontwikkelingsperspectief van kinderen van 0 tot 12 jaar optimaal worden vorm gegeven. Wij verzorgen ook de rugzakbegeleiding (Cluster 2) op school

Passend onderwijs en logopedie, logopedie op school: 

Door de invoering van de Wet op Passend Onderwijs met ingang van augustus 2014 hebben scholen ‘zorgplicht’. Dit betekent dat scholen ondersteuningsplannen hebben, deskundigheid garanderen van docenten en ouders betrekken bij de school.  Door de invoering van het passend onderwijs kunnen scholen expertise inhuren voor kinderen die extra zorg nodig hebben. Zo is ook de logopedist partner van de school. Zie het filmpje Passend onderwijs VNG

Logopedisten kunnen binnen het passend onderwijs extra ondersteuning verzorgen op het gebied van spraak-taalontwikkeling. Logopedie is het expertgebied als het gaat om taal en spraak. Denk aan deskundigheidsbevordering van de leerkracht op het gebied van spraak- taalontwikkeling of de ondersteuning van de intern begeleider bij de extra zorg aan kinderen bij wie het leren lezen en spellen niet vlot verloopt.