Waarborgdocument

De logopediepraktijkhouders van Logopediepraktijk Kikkert en Logopediepraktijk Kool willen bij langdurige ziekte of overmacht in het kader van een optimale kwaliteitszorg de continuiteit van behandelingen bij de clienten waarborgen.

Door ziekte of overmacht bestaat er een kans dat de behandelingen van clienten niet gecontinueerd kunnen worden. In situaties dat – gezien de ernst van de aandoening – continuiteit noodzakelijk is, zal waarneming plaats moeten vinden.

Definities:

Praktijk waar continutieit vanwege ziekte of overmacht niet mogelijk is : Partij A.Praktijk die de waarneming uitvoert : Partij B

Indien Partij A kritische behandeling voor een periode van maximaal 2 weken niet kan borgen, zal deze Partij B hierover informeren.

Partij A is verplicht alle relevante informatie over de patient en de behandeling aan Partij B over te dragen

Partij B is verplicht de client over te nemen en de behandeling te continueren. De behandeling zal uiterlijk een week na overname voortgezet moeten worden.

Indien nodig is Partij B gemachtigd om namens de namens partij A die stukken te tekenen die voor een goede praktijkvoering met betrekking tot de patiënten noodzakelijk is.

Partij B zal de belangen van partij A zo goed mogelijk dienen en al datgene doen wat redelijkerwijze van hem/haar verlangd kan worden om de goede verhouding tussen partij A en diens relaties te handhaven en te bevorderen en na te laten wat aan de verhouding afbreuk zou kunnen doen.

Partij B is volledig aansprakelijk voor de behandeling van de aan [zijn/haar] zorg toevertrouwde patiënten.

Partij B is te allen tijde en in ieder opzicht zowel tijdens de duur van deze overeenkomst als na beëindiging ervan gehouden tot strikte geheimhouding van alle bijzonderheden de praktijk van partij A betreffende of daarmee verband houdende.

De financiele afhandeling zal gedurende de waarneming door Partij B onder eigen naam en verantwooredelijkheid worden uitgevoerd. Dit houdt in dat de Partij B gedurende de waarneming financieel is gedekt. Hierdoor zal – tenzij onderling anders schriftelijk is overeengekomen – er geen financiele verrekening achteraf tussen departijen plaats vinden.

Waar van toepassing, kunnen medewerkers van de praktijkeigenaren voor de waarneming ingezet worden.De waarneming wordt aangegaan voor maximaal één jaar.

Hierbij verklaren ondergetekende lgogopedisten zich te verplichten aan de bovenstaande verklaring.

Naam ……………………..                                                                      Naam    ………………………..

Eigenaar Logopediepraktijk Kikkert                                                       Eigenaar  Logopediepraktijk Kool

Paraaf en datum                                                                                 Paraaf en datum